skip to Main Content
070 - 383 2860 info@chateaubleu.nl voor bewoners

Privacy- en cookieverklaring

De algemene gegevens van Résidence Château Bleu:

Naam: VvE Résidence Château Bleu
Adres: Leidsestraatweg 15
Plaats: 2594 BA Den Haag
KVK nr.: 27370460
E-mailadres: info@chateaubleu.nl

________________________________________

In deze privacyverklaring informeren we u hoe Résidence Château Bleu uw online verkregen persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Résidence Château Bleu respecteert de privacy van de gebruikers van haar website.
Résidence Château Bleu gaat zorgvuldig om met de haar verstrekte persoonlijke informatie en deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden niet gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Résidence Château Bleu te maken hebben zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Résidence Château Bleu houdt zich in alle gevallen aan de eisen conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Résidence Château Bleu. Dat betekent dat Résidence Château Bleu niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van organisaties die genoemd worden of waarnaar verwezen wordt op de website van Résidence Château Bleu.

Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt

  • uw naam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer (indien u dat verstrekt heeft)

Hoe Résidence Château Bleu aan uw persoonsgegevens komt
De persoonsgegevens die Résidence Château Bleu verwerkt worden door uzelf verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier (bijvoorbeeld het contactformulier) op de website of door aanmelding voor gebruik van het bewonersportaal (bijvoorbeeld via een e-mail).

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Communicatie met u
Dit gebeurt alleen wanneer u het contactformulier heeft ingevuld en verzocht heeft om contact met u op te nemen, of als dat in het kader van de verwerking van uw verzoek tot toegang tot het bewonersportaal noodzakelijk is.

Verlenen van toegang tot het bewonersportaal
Als bewoner van Résidence Château Bleu of direct betrokkene (dit laatste ter beoordeling van en uitsluitend met instemming van het bestuur van Résidence Château Bleu) kunt u een verzoek indienen tot aanmelding op het bewonersportaal op de website van Résidence Château Bleu. Uw persoonsgegevens worden dan gebruikt voor het verstrekken van inloggegevens. Hiermee kunt u inloggen op het bewonersportaal waar u toegang heeft tot informatie van uiteenlopende aard met betrekking tot het wonen in Château Bleu.

Bewaartermijn
Résidence Château Bleu bewaart uw online verkregen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt, bijvoorbeeld totdat uw vraag of verzoek is afgehandeld.
Zolang u ingeschreven bent voor het bewonersportaal, blijven de daarvoor relevante gegevens (op een beveiligde plek) bewaard. Mocht u niet langer gebruik (willen) maken van het bewonersportaal, dan worden uw gegevens (op eerste verzoek) verwijderd.

Delen persoonsgegevens met anderen

Geheimhoudingsplicht
Alle medewerkers van Résidence Château Bleu hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hen ter kennis gekomen persoonsgegevens.

Verstrekken gegevens aan derden
Résidence Château Bleu verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Résidence Château Bleu verstrekt alleen medewerking aan een verzoek van een autoriteit tot verstrekking van persoonsgegevens na een controle of de gegevensopvraging wel aan de in de wet- en regelgeving gestelde eisen voldoet.

Verwerkersovereenkomsten met derden
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Résidence Château Bleu wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor een gelijkwaardig niveau van beveiliging en vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.

Résidence Château Bleu deelt uw online verkregen gegevens met de volgende partijen.
1. Beheersmaatschappij – indien en voor zover dit voor de beantwoording van uw vraag of verzoek noodzakelijk is.
2. Partij voor redactie van de website – deze zorgt ervoor dat de website en het bewonersportaal inhoudelijk (aan)gevuld en up-to-date gehouden worden en verwerkt de verzoeken tot toelating tot het bewonersportaal.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens, verwerkt door Résidence Château Bleu, in te zien, te corrigeren of te laten vernietigen.
Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar info@chateaubleu.nl. Résidence Château Bleu zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Bezwaar maken op verwerking
U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Résidence Château Bleu.
Daarnaast hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Résidence Château Bleu een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar uzelf of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Résidence Château Bleu wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Résidence Château Bleu hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De cookies die Résidence Château Bleu gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak.

Functionele cookies
Résidence Château Bleu maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website Résidence Château Bleu. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft Résidence Château Bleu geen toestemming te vragen.

Beveiligen
Résidence Château Bleu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Résidence Château Bleu maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, of indien u meer informatie wilt over de beveiliging van door Résidence Château Bleu verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@chateaubleu.nl.

Recht op indienen klacht
U hebt te allen tijde de mogelijkheid en het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat Résidence Château Bleu niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via deze link.

Wijzigingen
Door snelle technische ontwikkelingen of gewijzigde wet- en/of regelgeving kan het soms nodig zijn om deze privacyverklaring aan te passen. Résidence Château Bleu behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Dergelijke wijzigingen of aanvullingen worden hier gepubliceerd. Wij raden u aan om met enige regelmaat de privacyverklaring te controleren.

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 15 mei 2018.

Back To Top